Năng lực sản xuất

Với diện tích tại khu vực đang sản xuất là 160 ha. Hàng năm đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước những sản phẩm rau, củ , quả ước tính 12 đến 14 ngàn tấn rau các loại. ...

Quy mô sản xuất

Với diện tích tại khu vực đang sản xuất là 160 ha. Hàng năm đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước những sản phẩm rau, củ , quả ước tính 12 đến 14 ngàn tấn rau các loại. ...

Vị trí sản xuất

Với diện tích tại khu vực đang sản xuất là 160 ha. Hàng năm đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước những sản phẩm rau, củ , quả ước tính 12 đến 14 ngàn tấn rau các loại. ...